Chiun-How Kao, ShengLi Tzeng, and Chun-Houh Chen, Visualization of multivariate qualitative spatial data with generalized association plots